Giới thiệu về trường

1.  Trường Cao đẳng Lạc Việt

     Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Trường Cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.
 

2. Mục tiêu của Trường Cao đẳng Lạc Việt

     - Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính qui, áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo  tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng làm việc được ngay khi nhận việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu  đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển của đất nước;

     - Bồi dưỡng, đào tạo  theo các chuyên đề nghiệp vụ CNTT, Du lịch, Kế toán... theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

      - Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học trong vùng, trong và ngoài nước mở hướng hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

     - Nghiên cứu khoa học nhằm phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn do kinh tế - xã hội nước ta đặt ra, tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế - xã hội cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học - công nghệ;

      - Tăng cường mối hợp tác đào tạo quốc tế.
 

3. Các ngành nghề đào tạo

       Trường Cao đẳng Lạc Việt đã được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép mở các ngành đào tạo gồm:

Trình độ Cao đẳng:

·         Kế toán :

         - Kế toán doanh nghiệp

         - Kế toán kiểm toán

·         Tài chính – Ngân hàng

                - Tài chính doanh nghiệp

                - Ngân hàng .

·         Quản trị

                - Quản  trị  kinh doanh tổng hợp

                - Quản trị du lịch, khách sạn .

·         Hệ thống thông tin quản lý

          - Tin học quản lý

          - Thương mại điện tử

  Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp :

               - Điều dưỡng đa khoa

              - Y sĩ đa  khoa 

              -Sư phạm Mầm non

              - Kế toán doanh nghiệp

              - Tài chính – Ngân hàng

              - Quản lý và kinh doanh du lịch;

              - Du lịch ( nghiệp vụ lễ tân, du lịch lữ hành )

              - Quản trị kinh doanh thương mại .

              - Quản lý và bán hàng .

             - Xây dựng dân dụng, công nghiệp

              - Pháp luật

4. Văn bằng, khối lượng kiến thức  và thời gian đào tạo

          - Văn bằng: Trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp ( theo quy định về văn bằng của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội).

          - Thời gian đào tạo:

              + Trình độ cao đẳng: thời gian đào tạo 2.5 năm đến 03 năm (05 hoặc 06 học kỳ)

              + Hệ  Trung cấp: thời gian đao tạo: 1 năm đến 02 năm (02 hoặc 04 học kỳ)

         - Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt

5. Về chương trình đào tạo  :

      5.1. Mục tiêu và phương thức đào tạo

          - Quá trình đào tạo của Trường Cao đẳng Lạc Việt nhằm mục đích đào tạo lao động có trình độ cao đẳng, có chuẩn mực cao về kiến thức, trong sáng về đạo đức, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

          - Phương thức đào tạo của Trường Cao đẳng Lạc Việt  là gắn liền giảng dạy lý thuyết với thực tế tại các doanh nghiệp, giúp cho sinh viên có thể tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp tốt nhất, đồng thời cũng yêu cầu ở sinh viên phải có tính tích cực, chủ động trong việc lập kế hoạch học tập cá nhân nhằm tạo nên hiệu quả cao trong đào tạo.
 

      5.2. Thiết kế khối lượng kiến thức và thời gian và đào tạo:

    Căn cứ vào Qui chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp ban hành kèm theo Thông tu số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

       5.3. Đối tượng tuyển sinh: Theo qui chế tuyển sinh của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
          - Trình độ cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
         - Trình độ trung cấp: Tốt nghiệp THPT, THCS.

     5.4 Qui trình đào tạo tốt nghiệp:  Theo quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp kèm theo Thông tư số 09/2017/TT- BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

      5.5 Thang điểm: Thang điểm 10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT - ĐÀ NẴNG
42 - 44 - 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 - 3553 445 - 3553 444 * 0901 124 111 - 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com
Trường Cao Đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng